Ramucirumab en Nivolumab naar aanspraakstatus NEE

Bericht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN):

Per 1 oktober worden twee geregistreerde indicaties op aanspraakstatus NEE gezet. Het betreft de volgende indicaties:

ramucirumab 456 Monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met gevorderde maagkanker of adenocarcinoom van de gastro-oesofageale overgang, met progressie van de ziekte na eerdere chemotherapie met platinum of fluoropyrimidine, voor wie behandeling met paclitaxel niet geschikt is.

 

nivolumab 1471 Als monotherapie voor de behandeling van plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied (SCCHN, Squamous Cell Cancer of the Head and Neck) bij volwassenen die progressie vertonen tijdens of na behandeling met platina-bevattende therapie.

De Cie BOM heeft eerder dit jaar over deze indicaties negatieve adviezen uitgebracht. Op basis van het onderzoek dat de Cie BOM heeft gebruikt om tot een negatief oordeel te komen, concludeert de commissie duiding van ZN dat er bij deze indicatie geen sprake is van stand der wetenschap en praktijk. De aanspraakstatus van deze indicaties wijzigt per 1 oktober 2017 van JA naar NEE.

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Belangrijk bericht m.b.t. onvolkomenheden in bestanden 131, 132 en historisch bestand

Z-Index heeft onvolkomenheden geconstateerd in de add-on bestanden van de G-Standaard en het historisch bestand add-ons (d.d. 15-08-2017). In de bestanden ontbreken een aantal ZI-nummers die door de NZA als add-on zijn aangewezen per 1 september. Zie dit nieuwsbericht voor nadere informatie en hoe te handelen:

https://www.z-index.nl/actueel/nieuws/onvolkomenheden-in-bestand-131-132-en-historisch-bestand-add-ons

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Publicatie bestanden voor september

Op dinsdag 15 augustus 2017 wordt de G-Standaard voor september gepubliceerd. Zie het tabblad Tabellen voor de link naar de G-Standaard. Op het tabblad Tabellen vindt u ook het bestand met verkorte indicatieteksten, het bestand met verkorte & volledige indicatieteksten & stofnamen & aanspraak, en een toelichting op de bestanden (incl. een opsomming van de wijzigingen) voor september 2017.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Bestanden voor augustus gepubliceerd

A.s. dinsdag 18 juli worden de G-Standaard en Add-on Databank voor augustus 2017 gepubliceerd. Vooruitlopend daarop zijn de bestanden met verkorte indicatieteksten, en op veler verzoek ook de stofnamen en aanspraak reeds beschikbaar op het tabblad Tabellen. In de toelichting ook meer details over de middelen m.b.t. dit bericht: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2017/07/13/borstkankermiddel-palbociclib-in-basispakket-na-succesvolle-prijsonderhandelingen

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Voortzetting landelijke coördinatie add-on 2017

Ten behoeve van de implementatie van het add-on 2017 beleid is er in 2016 een landelijk procescoördinator aangesteld. Tijdens de ingroeiperiode van de NZa in de eerste helft van 2017is hem opdracht gegeven zijn werkzaamheden te continueren. In de circulaire CI/17/26c heeft de NZa kenbaar gemaakt dat de ingroeiperiode m.b.t. het nieuwe beleid verlengd wordt t/m 31-12-2017 voor zorgaanbieders die zich daarvoor hebben aangemeld. Opnieuw is de procescoördinator opdracht gegeven een aantal werkzaamheden te continueren in de 2e helft van 2017.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Handelswijzen n.a.v. omissies in tabellen

** De notitie in dit bericht is niet meer actueel, zie http://www.add-on-2017.nl/2018/02/09/nieuw-document-met-handelswijzen-voor-fouten/ voor de actuele notitie. **

In het eerste half jaar van 2017 hebben de landelijke add-on tabellen gebreken vertoond. Ook is er in bepaalde situaties informatie te laat beschikbaar gekomen om nog in een bepaalde uitgave van de G-Standaard opgenomen te worden, waardoor er gedurende een maand gewerkt moest worden met bijvoorbeeld de indicatie ingroeicodes 99999996 en 99999997.

In de meeste gevallen is er een tijdelijk registratieadvies verstrekt, of is gevraagd nader bericht af te wachten. Wellicht is het in bepaalde situaties nodig om gedane registraties en/of declaraties te herbeoordelen of wellicht zelfs te corrigeren. In de notitie met handelswijzen n.a.v. tabelfouten in Q1 Q2 2017 is een limitatief aantal incidentele foutsituaties uitgewerkt die zich in het eerste half jaar hebben voorgedaan. In deze uitwerking is per situatie een handelswijze geformuleerd welke op steun van de betrokken landelijke partijen kan rekenen, en welke zorgaanbieders en verzekeraars geacht worden te volgen.

 

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Beschrijving van alle processen i.v.m. het nieuwe beleid

Op de pagina Informatiebronnen van de website http://www.add-on-2017.nl is een document geplaatst met een beschrijving van alle processen in het add-on 2017 beleid, van aanvragen van een add-on en indicaties tot aan het vaststellen van de aanspraakstatus. Het document bevat ook contactinformatie van de ketenpartners.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen