Beschrijving van alle processen i.v.m. het nieuwe beleid

Op de pagina Informatiebronnen van de website http://www.add-on-2017.nl is een document geplaatst met een beschrijving van alle processen in het add-on 2017 beleid, van aanvragen van een add-on en indicaties tot aan het vaststellen van de aanspraakstatus. Het document bevat ook contactinformatie van de ketenpartners.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Declaratie van ozp-stollingsfactoren door niet-WBMV instellingen

De beroepsgroep heeft inzichtelijk gemaakt welke ozp-stollingsfactoren en indicaties als add-on gedeclareerd kunnen worden door niet-WBMV instellingen, bijvoorbeeld bij massaal bloedverlies.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Add-on bestanden voor Juli gepubliceerd

De G-Standaard, Add-on databank en de verkorte indicatieteksten voor Juli zijn gepubliceerd op 20 en 21 juni. Zie de menukeuze ‘Tabellen’.

De volgende publicaties volgen op:

 • dinsdag 18 juli
 • dinsdag 15 augustus
 • dinsdag 19 september
 • dinsdag 17 oktober
 • dinsdag 14 november
 • dinsdag 12 december

Bron: productieschema G-Standaard: https://www.z-index.nl/actueel/productieschema

 

Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

500e volger!

Vandaag verwelkomt de website speciaal voor het nieuwe bekostigingsbeleid voor add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren, http://www.add-on-2017.nl, de 500e volger! U kunt ook automatisch op de hoogte blijven van nieuws door u aan te melden (zie de rechter kantlijn).

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Onjuiste aanspraakstatus lenalidomide met indicatie 1402 (…nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom…)

In de G-standaard van juni is de aanspraakstatus voor lenalidomide met de geregistreerde indicatie 1402 “Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan” foutief op NEE uitgeleverd, in tegenstelling tot de maanden ervoor. Deze fout zal in de G-standaard van juli worden hersteld naar JA. Voor verstrekkingen/toedieningen in de maand juni kan er worden gedeclareerd met behulp van de indicatiecode 99999997.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Meldt het verlengde gebruik van het ingroeimodel vóór 26 juni aan ZN

De NZa heeft u eind 2016 via de circulaire ‘Nieuw add-on beleid: ingroeimodel indicatie en overgang naar 2017’ geïnformeerd over de introductie van het ingroeimodel ten aanzien van de verplichting van het vermelden van de indicatie op de factuur van add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren. In deze circulaire wordt de periode van het ingroeimodel begrensd op 1 juli 2017.

De NVZ en NFU hebben de NZa verzocht het ingroeimodel te verlengen. Zij hebben daartoe samen met ZN een set van voorwaarden gesteld aan ziekenhuizen die van deze verlengingsmogelijkheid gebruik willen maken. De NZa ondersteunt deze voorwaarden en heeft besloten het ingroeimodel te verlengen tot en met 31 december 2017. Het besluit en de voorwaarden worden toegelicht in circulaire CI/17/26c.

Eén van de voorwaarden betreft de meldingsplicht aan ZN. Als u gebruik wilt maken van de verlengde ingroeiperiode dient u dit vóór 26 juni 2017 te melden aan ZN en uw brancheorganisatie middels het Meldingsformulier verlenging ingroeimodel ZN.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief Add-on juni 2017

In de Nieuwsbrief Add-on van juni 2017 (klik hier voor pdf versie) wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen:

 • wet- & regelgeving, waaronder de verlenging van het ingroeimodel t/m 31-12-2017 (NZa circulaire CI/17/26c)
 • de specifieke indicatiecodes 99999996/7/8/9
 • de indicatiesoort “Generieke stof indicatie”
 • oncologische ‘combinatie’ indicaties
 • inkoopeenheden, prestaties, prijzen
 • aangepaste invulinstructie declaratiestandaard DG301 (incl. het voorkomen van declaratieafkeur door afrondingsverschillen)

 

 

Geplaatst in Informatiebronnen, NZa, Wet- en regelgeving | 1 reactie

Afatinib bij gevorderde plaveiselcellongkanker krijgt negatief advies van commissie BOM.

Zorgverzekeraars Nederland meldt:

De commissie BOM heeft in mei 2017 een negatief advies uitgebracht over het gebruik van Giotrif (afatinib, Boehringer Ingelheim) bij gevorderde plaveiselcellongkanker. Het middel, een tyrosinekinaseremmer, werd in een klinische trial vergeleken met Tarceva (erlotinib, Roche). Beide middelen hebben een plaats als tweedelijnsbehandeling na minimaal vier kuren chemotherapie. Doel van de behandeling is behoud van kwaliteit van leven. Hoewel afatinib de progressievrije overleving significant verlengde (2,4 maanden versus 1,9 met erlotinib), voldoet dit niet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Daarbij geeft afatinib meer bijwerkingen dan erlotinib.

Op basis van het onderzoek dat de Cie BOM heeft gebruikt om tot een negatief oordeel te komen, concludeert de commissie duiding van ZN dat er bij deze indicatie geen sprake is van stand der wetenschap en praktijk. De aanspraakstatus van deze indicatie (ID 21) wijzigt per 1 juli 2017 van JA naar NEE.

Het advies van de commissie BOM kunt u hier vinden: https://medischeoncologie.nl/jaargangen/2017/2/afatinibbijgevorderdplaveiselcelcarcinoomvandelong.html

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Sluismiddelen met aanspraakstatus NEE

Recent zijn voor de volgende producten nieuwe indicaties geregistreerd:

 • voor palbociclib indicatie 1414 met omschrijving “In combinatie met een aromataseremmer voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of perimenopauzale vrouwen dient de hormoonbehandeling te worden gecombineerd met een luteïniserend hormoon-‘releasing’ hormoon-agonist (LHRH-agonist”

  en indicatie 1415 met omschrijving “In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder hormoonbehandeling hebben gehad voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of perimenopauzale vrouwen dienst de hormoonbehandeling te worden gecombineerd met een luteïniserend hormoon-‘releasing’ hormoon-agonist (LHRH-agonist)”.

 • voor pembrolizumab indicatie 1470 met omschrijving “Als monotherapie voor de behandeling van volwassenen met recidief of refractair klassiek hodgkinlymfoom (cHL) bij wie autologe stamceltransplantatie (ASCT) en brentuximab vedotin (BV) hebben gefaald of die niet in aanmerking komen voor transplantatie en bij wie BV heeft gefaald”.

 • voor daratumumab (merknaam Darzalex) indicatie 1472 met omschrijving “In combinatie met lenalidomide en dexamethason, of bortezomib en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met mutipel myeloom die minstens 1 eerdere behandeling hebben gehad”.

In de G-standaard krijgen nieuwe geregistreerde indicaties van al bestaande add-on geneesmiddelen automatisch een aanspraakstatus JA, zo ook deze indicaties. De minister van VWS heeft deze middelen voor deze indicaties echter in de ‘sluis’ geplaatst. Zolang deze middelen voor deze indicaties in de sluis zitten, is er geen sprake van verzekerde zorg, en had de aanspraakstatus NEE moeten zijn. Daarom wordt voor deze indicaties voor deze middelen de aanspraakstatus per 1 juli gecorrigeerd naar de status NEE.

De G-Standaard geeft momenteel dus niet altijd een actueel beeld van de aanspraakstatus van sluismiddelen. In overleg met VWS, CIBG en Z-Index wordt gezocht naar een oplossing.

Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/12/22/kamerbrief-over-de-status-vergoeding-van-2-geneesmiddelen/kamerbrief-over-de-status-vergoeding-van-2-geneesmiddelen.pdf

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Add-on tabellen juni 2017 gepubliceerd

Op 16 Mei 2017 zijn de add-on bestanden voor de maand Juni 2017 gepubliceerd. Zie het tabblad Tabellen voor meer informatie. In het document “Toelichting op de bestanden” vindt u naast een uitleg over de bestanden ook release notes met een overzicht van mutaties in indicaties en aanspraakstatus.

In de genoemde toelichting wordt uitgebreid stilgestaan bij de vele generieke stof indicaties en oncologische indicaties die in de release zijn toegevoegd. Vanaf deze release moet het niet meer voorkomen dat er een indicatiecode ontbreekt. Mocht u toch een indicatiecode missen, meldt dat dan a.u.b. aan cibg-addon@minvws.nl of info@add-on-2017.nl

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties